• 01616 966 229
  • Request a callback
Stephensons Solicitors LLP Banner Image

Kingswright Solicitors Limited Tigrinya - SRA Intervention

ምትእትታዋት Solicitors Regulation Authority - ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ዓሚል ናይ ሓደ ምትእትታው ዝተገበረሉ ትካል እንተኾንካ፣ ብዛዕባ እቲ መስርሕ እዞም ዝስዕቡ ሕቶታትን መልስታትን ገለ መምርሒ ክህቡኻ እዮም።

ጠበቓታተይ መዓስ እዮም ዳግማይ ክኸፍቱ?

እቲ ትካል ብSolicitors Regulatory Authority ተዓጽዩ ስለዘሎ ስራሕ ደው ኣቢሉ ኣሎ፣ ዳግማይ እውን ኣይክኽፈቱን እዮም። SRA ንሞያ ሕጊ ዝምልከት ተቖጻጻሪ ኣካል እዩ። SRA ብባይቶ ዝተዋህቦ ሕጋዊ ስልጣን ኣለዎ፣ እዚ ማለት ድማ ኣብ ዝተወሰነ ኩነታት ንሓደ ትካል ክዓጽዎ ይኽእል ማለት እዩ።

ናይ Stephensons ግደ እንታይ እዩ?

ሓደ ትካል ምስ ዝዕጾ፡ SRA ነዚ መስርሕ ዝሕግዝ ‘ወኪል ምትእትታው’ ይሸይም። Stephensons በዚ ስልጣን እዚ እዮም ተመዚዞም።

ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብታ ምትእትታው ዝተገብረላ መዓልቲ ምስ ወኪል SRA ነቶም ናይ ዓማዊል ፋይላት ንምእላይ ኣብ ቀጽሪ ናይ ሓደ ጣልቃ ዝኣተወ ትካል ክንሳተፍ ኢና።

ኣብዚ ስራሕና እዚ ንኣሰራርሓ ናይ ሓደ ምትእትታው ዝተገብረሉ ትካል ናይ ምቕጻል ስልጣን የብልናን። ዝኾነ ንግዳዊ ዕዳ ናይ ሓደ ምትእትታው ዝተገብረሉ ትካል ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ኣይንወስድን ኢና።

ምስ ጠበቓይ ክዘራረብ ይኽእል ድየ?

ኣይፋልን፡ እቲ ትካል ስራሕ ስለ ዘቋረጸ ምስቲ ናይ ቀደም ጠበቓኻ ክትዘራረብ ኣይከኣልን እዩ። ምስ ጠበቓ ምዝርራብ እንተድኣ ኣድልዩካ ሓድሽ ትካል ፋይልካ ክወስድ መምርሒ ክትህብ ንመክር። ዝርዝር ናይተን ብThe Law Society ዝምከራ ትካላት ኣብ መርበብ ሓበሬታኦም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ፋይለይ ኣበይ ይርከብ?

ከም ናይ SRA ወኪላት ምትእትታው መጠን ኣብ ኣብያተ ጽሕፈትና ብርክት ዝበሉ ፋይላት ንሕዝ። ኣብ እዋን ምትእትታው ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝርከቡ እቶም ዝተረፉ ፋይላት ኣብ ኮቨንትሪ ዝመደበሮም ክፍሊ ማህደር SRA’s ይቕመጡ።

ናይ ፋይል ወረቓቕተይ ብኸመይ ክረኽቦም ይኽእል?

ብውልቂ ዝኸፍል ዓሚል እንተኾንካ፡ ፋይል ወረቓቕትኻ ብቐጥታ ናባኻ ከነመሓላልፈካ ንኽእል ኢና። ዝኾነ ዓይነት መለለዪ መንነት ክተቕርብ ከድልየካ እዩ። መምርሒ ወረቐት እንተደሊኹም ክንህበኩም ንኽእል ኢና። ጉዳይኩም ብሕጋዊ ሓገዝ ዝምወል እንተኾይኑ፡ ፋይል ወረቓቕቲ ናባኹም ከነመሓላልፈኩም ኣይከኣልን እዩ። እንተኾነ ግን ንሓድሽ ጠበቓ መምርሒ እንተሂብኩም፡ ዝተፈረመ ቅጥዒ ስልጣን ምስ ተቐበልና ነቶም ወረቓቕቲ ክንሰዶም ንኽእል ኢና።

ስለምንታይ እዩ ናይ ጠበቓታት ትካለይ ተዓጽዩ?

SRA ኣብ ልዕሊ እቲ ትካል መርመራ ብምክያድ ነቲ ትካል ንምዕጻው ውሳነ ኣሕሊፉ ኣሎ። ኣብዚ ደረጃ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ምሃብ ኣይከኣልን። ይኹን እምበር መርበብ ሓበሬታ SRA ተወሳኺ ሓበሬታ ክህብ ክኽእል ኣለዎ።

ስለምንታይ እቲ ትካል እዚ ክኸውን ምዃኑ ዘይሓበረኒ? ብዘይ ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእሰይ ጥፍኣት ኣብ ዘሸግር ኩነታት ተሪፈ ኣለኹ።

ብዘይ ውክልና ስለዝተረፍኩም ይርዳኣና፣ እዚ ድማ ገለ ስክፍታ ዝፈጥር እዩ። ይኹን እምበር ትካላት ምትእትታው ክካየድ ምዃኑ ኣይፈልጣን እየን፣ ከምኡ ስለዝኾና ድማ ንዓማዊል ኣቐዲመን ከጠንቅቓ ኣይክእላን እየን።

ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ኣለኒ። ንስኻትኩም ክትውክሉኒ ይከኣል ድዩ?

ከም ወኪላት ምትእትታው እዚ ናትና ሓላፍነት ኣይኮነን። ጉዳይኩም ህጹጽ እንተኾይኑ ግና፣ ኣብ ከባቢና ንዝርከባ ኣብያተ ፍርዲ ክንሕብሮምን ነቲ ኩነታት ንክፈልጡ ክንገብሮምን ንኽእል ኢና። ንሓድሽ ጠበቓ ኣብ ግዚኡ መምርሒ ክትህብ እንተዘይክኢልካ ኣብያተ ፍርዲ ንኹነታትካ ክርድኣ ክኽእላ ይግባእ።

ዝኾነ ዝተመርጸ ፍሉይ ትካል ክትሕብሩኒ ትኽእሉ ዲኹም?

ዝኾነ ፍሉይ ትካል ክንመክር ኣይንኽእልን ኢና፣ ይኹን እምበር ጉዳይካ ክወስዱ ዝኽእሉ ዝምከሩ ትካላት ዝርዝር ኣተሓሒዝና ኣለና። ከም ኣማራጺ ድማ ብቁጽሪ ቴለፎን 44 (0)20 7320 5650 ብምድዋል ንThe Law Society ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ ጣልቃ ዝተኣተወ ትካል ውዕላትና/ሰነዳትናን ሒዙ ነይሩ። ከመይ ጌረ እየ ዝረኽቦም?

መብዛሕትኡ ግዜ SRA ኣብቲ ቀጽሪ ዝተሓዝ ዝኾነ ይኹን ውዕላትን ሰነዳትን ይእክብ። ይኹን እምበር ኣብታ መዓልቲ ዘሎ ጥራይ ከም እንእክብ ኣስተውዕሉ። SRA ዝኾነ ናትካ ሰነድ ሒዞምልካ ድዮም ኣይሓዙልካን ንክሕብሩኻ ክረኽቡኻ እዮም። ክሳብ ሽዑ ክትረኽብዎም ምስ እትደልዩ፡ ዝርዝር መራኸቢ መንገድታቶም፡

SRA Archive Department, Unit A, Colonnade Point, Pro Logis Park, Coventry, CV6 4BX, 02476 339 250